Privacyvoorwaarden

Privacyverklaring

Evangelie Gemeente Soest, gevestigd aan Julianalaan 19a te Soest is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Evangelie Gemeente Soest
Julianalaan 19a
3761 DE, Soest.
https://www.evangeliegemeentesoest.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Evangelie Gemeente Soest verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Afhankelijk van de relatie met de Evangelie Gemeente Soest worden er meer of minder gegevens verwerkt. Hieronder vindt u een overzicht van het maximum aantal persoonsgegevens die wij verwerken als u lid bent van de Evangelie Gemeente Soest. Als u geen lid bent worden er minder gegevens vastgelegd. Raadpleeg dit Excel overzicht voor details (als download beschikbaar gesteld).

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens (website, via de webbrowser)
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website (via de webbrowser)
 • Internetbrowser en apparaat type (website, via de webbrowser)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Evangelie Gemeente Soest verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • ras (alleen indien u zelf een pasfoto heeft toegevoegd aan uw profiel, als u een account heeft voor onze website);
 • godsdienst of levensovertuiging (alleen indien u dat zelf opgeeft);
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar (alleen indien u dat zelf opgeeft).

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@evangeliegemeentesoest.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Evangelie Gemeente Soest verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en salarisadministratie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Evangelie Gemeente Soest neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Evangelie Gemeente Soest) tussen zit. Evangelie Gemeente Soest gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen (voor elk is een bewerkersovereenkomst en voldoet de provider aan de AVG): 

 • kerkSPOT, www.kerk-spot.nl (website evangeliegemeentesoest.nl en verzending van email nieuwsbrieven);
 • AWS, aws.amazon.com (verzending van email nieuwsbrieven);
 • Antagonist.nl (email hosting provider en website blikopdeweg.net);
 • Sync.com (veilige opslag van interne documenten);
 • MailChimp.com (verzending van email nieuwsbrieven voor blikopdeweg.net);
 • YouTube.com (voor de livestream uitzending van de diensten);
 • HRM Online, hrmonline.nl (salarisadministratie van EGS werknemer(s));
 • Exact Online, exact.com (boekhouding van EGS);

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Evangelie Gemeente Soest bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Bewaartermijn voor alle categorieën van EGS leden resp. niet-leden: wij bewaren de gegevens tot maximaal 1 jaar na beëindiging lidmaatschap resp. uitschrijving; daarna wordt het verwijderd.
 • Bewaartermijn voor alle categorieën van EGS werknemers: wij bewaren de gegevens tot maximaal 7 jaar na beëindiging werknemerschap; daarna wordt het verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Evangelie Gemeente Soest verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Evangelie Gemeente Soest blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Evangelie Gemeente Soest uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Evangelie Gemeente Soest gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@evangeliegemeentesoest.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Evangelie Gemeente Soest zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Evangelie Gemeente Soest wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Evangelie Gemeente Soest neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat of via e-mail privacy@evangeliegemeentesoest.nl.

Privacybeleid

Het privacybeleid is van toepassing op de dienstverlening van Evangelie Gemeente Soest. Je dient je ervan bewust te zijn dat Evangelie Gemeente Soest niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

Wij vinden het belangrijk dat je vertrouwen hebt in de Evangelie Gemeente Soest. Je bezoekt onze website en laat wellicht op enkele webpagina’s je gegevens achter. Hier geven wij aan hoe wij omgaan met veiligheid van de gegevens die jij, met jouw toestemming dus, aan ons hebt verstrekt. Ook laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Verwerking van die persoonsgegevens is in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aan ons stelt. De door jou verstrekte gegevens vallen onder de verantwoordelijkheid van de Evangelie Gemeente Soest. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen. Je gegevens worden niet verstrekt of verkocht aan bedrijven en/of instellingen buiten Evangelie Gemeente Soest, tenzij de Wetgever anders beslist.

De online privacy van kinderen

We maken ons zorgen over de online privacy van jonge kinderen en we verzamelen niet meer persoonlijke gegevens dan redelijkerwijs nodig is. We moedigen je aan om betrokken te blijven bij het internetgebruik van jouw kind en de activiteiten van jouw kind op onze site, om je ervan te verzekeren dat zijn of haar privacy goed beschermd is.

Communicatie

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Evangelie Gemeente Soest of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Informatiebeveiliging

Voor de website maken we gebruik van een veilige dienstaanbieder (kerkSpot); het beheer valt onder verantwoordelijkheid van de taakgroep Communicatie van de Evangelie Gemeente Soest. Daarnaast gebruiken we voor interne stukken gebruk van end-2-end encryptie van bestanden (met Sync.com).

Vragen en feedback

Als je vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact op met het secretariaat of via e-mail privacy@evangeliegemeentesoest.nl.